Laden Evenementen

Kies voor jezelf met ‘Kiss my …’!

Wens je meer regie over je eigen leven, meer autonomie? Cijfer je jezelf (te) vaak weg? Dan is ons online programma getiteld ‘Kiss my …’ een fantastische start waarbij jouw grenzen, begrenzing centraal staan.

Honoré by Daniel start zijn tweede unieke assertiviteitstraining die verder gaat dan de standaard methodieken om je zelfvertrouwen te vergroten. Eindelijk een programma dat weinig energie kost en juist veel energie oplevert.

Veel mensen functioneren zonder keuzemogelijkheid. Ze blijven hangen in de gedachten: ‘vooruit maar, toe maar’. Door het programma ‘Kiss my ..’ ervaar jij wel een keuzemogelijkheid: Laat je dit gebeuren of niet? Als je het niet laat gebeuren, wat is er dan mogelijk voor jou? Je leert je eigen grenzen aangeven en kiest ruimte voor jezelf. Je geeft erkenning aan het onderdeel van het leven dat je steeds ontwijkt. Dit kan van alles zijn: een confrontatie, afscheid, verwerking, ambitie etc. Erken wat een saboterende gedachte met je doet en zeg/denk: ‘Kiss my …, ik kies voor iets anders’. Je hoeft niet groter te worden, geen ruzies aan te gaan. Dat zijn manieren die niet voor jou werken. We kijken wat er wèl voor jou werkt. Hoe blijf je jezelf en wat werkt er uniek voor jou?

Het is geen ‘moeten’, het is een keuze.

Elk mens is anders en wij geloven in ontwikkeling op maat. Wat bij de een past, hoeft niet bij de ander te passen en andersom. ‘Kiss my …’ is weliswaar een groepstraining, maar per deelnemer kijken wij wat de persoonlijke ontwikkelbehoefte is. Uiteraard in nauw overleg met de deelnemer in kwestie.

We trainen in groepsverband om leerzame ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Het is fijn te weten dat je niet de enige bent en dat er meer mensen hun persoonlijke ruimte in het leven willen vergroten.

Interesse of behoefte aan meer informatie?

Vragen ontvangen wij graag via een mail of je kunt ook bellen naar 0618332223.

Wij antwoorden doorgaans binnen 48 uur.

Wil je inschrijven?

Stuur een mailtje naar info@honoredaniel.com met je naam en telefoonnummer, We leggen contact met jou voor een intake of dit programma aansluit op jouw wensen.

inschrijving voor online programma “kiss my ..” of

inschrijving voor online en live programma “kiss my ..”.

je ontvangt de registratie en inlogcodes.

 

Do you wish for more command over your own life, more authonomy? Do you negate yourself (too) often? Then our  program ‘Kiss my ..’ is a fantastic start.

Honoré by Daniel starts  an unique assertiveness training that goes beyond the standard methods to increase your self confidence. Finally a good intention that takes little energy and actually yields a lot of it.

Many people function without possibility of choice. The keep hanging in thoughts like: ‘well okay then, fine like that.’ By the programme ‘Kiss my ass’ you do experience a possiblity for choice: Do you allow this to happen or not? If you don’t allow for it, what is possible for you? You will learn to put your boundaries and to chose space for you. You give acknowledgement tot he part of life that you have kept avoiding. This could be anything: a confrontation, saying farewell, release, ambition etc. Notice what a sabotaging thought is doing with you and think/say/ Kiss my ass, I chose something different. You don’t have to get bigger, no getting in to arguments. These are all ways that don’t work for you. We are looking at what does work for you. How do you keep being you and what works genuinely for you? There is no ‘must,’ it’s a choice. Of course in close contact with the participant.

Every person is different and we believe in development made to measures. What works for someone doesn’t have to do so for another. ‘Kiss my …’ is  a group training, but we look at each participant’s individual developmental requirements.

We are training in groups in order to exchange valuable experiences and to support each other. It is nice to know that you are not the only one and that more people that desire to expand their personal space in life.

Interested or requiring more information?

We prefer to receive questions and registration via our mail.

We answer usually within 48 hours.

Ga naar de bovenkant